Oferujemy pomoc.

Korzystanie z trybu Dopplera spektralnego fali pulsacyjnej

Korzystanie z trybu Dopplera spektralnego fali pulsacyjnej

UWAGA: Doppler fali pulsacyjnej jest dostępny w ustawieniu wstępnym przeznaczonym do badania naczyniowego lub tętnicy szyjnej dla klientów Pro, Pro Team oraz Enterprise, korzystających z systemu iQ lub iQ+ w Stanach Zjednoczonych oraz systemu iQ+ w Kanadzie. Doppler fali pulsacyjnej jest również dostępny w ustawieniach wstępnych badania jamy brzusznej, głębokiego badania jamy brzusznej, badania kardiologicznego, głębokiego badania kardiologicznego i badania koherencji rytmu serca dla użytkowników systemu iQ+ w Stanach Zjednoczonych.

Doppler spektralny fali pulsacyjnej to metoda ilościowa, która pozwala w sposób graficzny przedstawić pomiary prędkości przepływu krwi w czasie. W trybie Dopplera pulsacyjnego można:

 • Wyświetlać i regulować pozycję objętości próbki, przytrzymując i przeciągając bramkę.
 • Wyświetlać i regulować korekcję kąta, przytrzymując i przeciągając biały wskaźnik pomiaru.
 • Przełączać pomiędzy trybem Dopplera pulsacyjnego na żywo a trybem B na żywo, wybierając przycisk Start Spectrum/Update B-mode (Rozpocznij zapis widma/Aktualizuj tryb B).
 • Regulować wzmocnienie śladu spektralnego, przesuwając palcem w lewo i prawo po śladzie, gdy jest on na żywo.
 • Dostosować skalę w celu optymalizacji pod kątem wysokiego lub niskiego przepływu poprzez dotknięcie elementu sterowania Niski przepływ/Wysoki przepływ na środku ekranu. Należy pamiętać, że element sterowania wskazuje stan bieżący.
 • Dostosować prędkość przemiatania śladu spektralnego Dopplera za pomocą elementu sterowania Wolne/Szybkie przemiatanie na środku ekranu. Należy pamiętać, że element sterowania wskazuje stan bieżący.

Aby wyregulować wzmocnienie i głębię obrazu odniesienia w trybie B, należy wyjść z trybu Dopplera fali pulsacyjnej i zoptymalizować obraz w trybie B.

Aby korzystać z trybu Dopplera spektralnego fali pulsacyjnej:

 1. Wybierz ustawienie wstępne przeznaczone do badania jamy brzusznej, głębokiego badania jamy brzusznej, naczyniowego lub tętnicy szyjnej. 
 2. Kliknij przycisk Actions (Czynności) u dołu ekranu. Wybierz opcję Dopplera pulsacyjnego.
 3. Należy przytrzymać i przeciągnąć bramkę objętości próbki (kwadratowy obszar w środku strzałki) w wybrane miejsce w obrębie naczynia, które stanowi przedmiot zainteresowania.
 4. Po ustawieniu dostosować kierunek strzałki do kierunku przepływu. Jeśli przepływ w naczyniu jest dogłowowy, skieruj strzałkę w kierunku dogłowowym. Jeśli przepływ w naczyniu jest doogonowy, skieruj strzałkę w kierunku doogonowym.
 • Uwaga: Kierunkowość przepływu jest przedstawiona w odniesieniu do kierunku strzałki. Nieprawidłowe ustawienie strzałki może prowadzić do błędnej interpretacji kierunku przepływu. Należy dokładnie sprawdzić, czy strzałka wskazuje oczekiwany kierunek przepływu krwi.
 • Uwaga: Przepływ zgodnie z kierunkiem strzałki zostanie wyświetlony powyżej linii bazowej. Przepływ w kierunku przeciwnym do kierunku strzałki zostanie wyświetlony poniżej linii bazowej.
 • Należy wybrać przycisk Start Spectrum (Rozpocznij zapis widma), aby rozpocząć śledzenie spektralne.
 • Jeśli ślad nie jest widoczny, należy dostosować objętość próbki. Aby wyregulować lokalizację objętości próbki:
  • Przytrzymaj i przeciągnij strzałkę, co automatycznie zatrzyma widmo i ponownie włącz obraz odniesienia w trybie B.
  • Naciśnij przycisk Update B-mode (Aktualizuj tryb B), aby ręcznie zatrzymać widmo i ponownie uruchomić tryb B.
 • Aby regulować prędkość przemiatania widma, wybierz przycisk Slow Scroll/Fast Scroll („Powolne przemiatanie/szybkie przemiatanie”).
 • Aby regulować skalę prędkości, wybierz przycisk Low Flow/High Flow (niski przepływ/wysoki przepływ) lub przeciągnij linię bazową.
 • Aby dodać adnotacje, zamroź obraz i wybierz przycisk adnotacji.
 • Aby dodać pomiary, zamroź obraz i zaznacz pomiary liniowe.
  • Uwaga: adnotacje i pomiary można dodawać tylko do obszaru, w którym występuje ślad spektralny.
 • Pomiary prędkości podane są w cm/s jako szczytowa prędkość skurczowa (PSV), wartość bezwzględna odległości pionowej od linii bazowej pierwszego punktu wskaźnika pomiaru oraz prędkość końcowo-rozkurczowa (EDV), wartość bezwzględna odległości pionowej od linii bazowej drugiego punktu wskaźnika pomiaru.
 • Różnica czasu pomiędzy lewym a prawym końcem wskaźnika pomiaru jest przedstawiona jako czas (t) w sekundach.
 • Aby zapisać obraz Dopplera pulsacyjnego, należy go zamrozić, a następnie nacisnąć przycisk przechwytywania obrazu.
 • Korzystanie z trybu Dopplera spektralnego fali pulsacyjnej w ustawieniach wstępnych badania kardiologicznego:

  W przypadku ustawień wstępnych przeznaczonych do badania serca tryb Dopplera fali pulsacyjnej charakteryzuje się następującymi funkcjami dostosowanymi do zastosowań kardiologicznych:

  • Brak korekcji kąta.
  • Brak funkcji odwrócenia.
  • Podobnie jak w przypadku funkcji dźwięków bicia serca płodu w ustawieniach wstępnych OB ⅔, aby przesunąć objętość próbki, użytkownik może przytrzymać i przeciągnąć niebieską kropkę do obszaru zainteresowania. Uwaga: Przytrzymanie próbki w ogólnej okolicy niebieskiej kropki powoduje również przesunięcie bramki.
  • Ponieważ pomiary w obrębie spektrum mogą być użyte dla dowolnego z pików, prędkości są ogólne: v1 i v2.
  • Zgodnie z konwencją stosowaną w badaniu serca z użyciem Dopplera fali pulsacyjnej, pokazana jest tylko wartość bezwzględna mierzonych prędkości.  Czy ten artykuł był pomocny?
  Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 23 z 34
  Dziękujemy za Twoją opinię

  Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami