Oferujemy pomoc.

Korzystanie z trybu Dopplera spektralnego fali pulsacyjnej

UWAGA: Doppler fali pulsacyjnej jest dostępny w ustawieniu wstępnym przeznaczonym do badania naczyniowego lub tętnicy szyjnej dla klientów Pro, Pro Team oraz Enterprise, korzystających z systemu iQ lub iQ+ w Stanach Zjednoczonych oraz systemu iQ+ w Kanadzie. Doppler fali pulsacyjnej jest również dostępny w ustawieniach wstępnych badania kardiologicznego i koherencji rytmu serca dla użytkowników systemu iQ+ w Stanach Zjednoczonych.

Doppler spektralny fali pulsacyjnej to metoda ilościowa, która pozwala w sposób graficzny przedstawić pomiary prędkości przepływu krwi w czasie. W trybie Dopplera pulsacyjnego można:

 • Wyświetlać i regulować pozycję objętości próbki, przytrzymując i przeciągając bramkę.
 • Wyświetlać i regulować korekcję kąta, przytrzymując i przeciągając biały wskaźnik pomiaru.
 • Przełączać pomiędzy trybem Dopplera pulsacyjnego na żywo a trybem B na żywo, wybierając przycisk Start Spectrum/Update B-mode (Rozpocznij zapis widma/Aktualizuj tryb B).
 • Regulować wzmocnienie śladu spektralnego, przesuwając palcem w lewo i prawo po śladzie, gdy jest on na żywo.
 • Dostosować skalę w celu optymalizacji pod kątem wysokiego lub niskiego przepływu poprzez dotknięcie elementu sterowania Niski przepływ/Wysoki przepływ na środku ekranu. Należy pamiętać, że element sterowania wskazuje stan bieżący.
 • Dostosować prędkość przemiatania śladu spektralnego Dopplera za pomocą elementu sterowania Wolne/Szybkie przemiatanie na środku ekranu. Należy pamiętać, że element sterowania wskazuje stan bieżący.

Aby wyregulować wzmocnienie i głębię obrazu odniesienia w trybie B, należy wyjść z trybu Dopplera pulsacyjnego i zoptymalizować obraz w trybie B, kolorowego Dopplera lub Dopplera mocy.

Aby zastosować metodę Dopplera spektralnego fali pulsacyjnej:

 1. Wybierz ustawienie wstępne przeznaczone do badania naczyniowego lub tętnicy szyjnej. 
 2. Kliknij przycisk Actions (Czynności) u dołu ekranu. Wybierz opcję Dopplera pulsacyjnego.
 3. Należy przytrzymać i przeciągnąć bramkę objętości próbki (kwadratowy obszar w środku strzałki) w wybrane miejsce w obrębie naczynia, które stanowi przedmiot zainteresowania.
 4. Po ustawieniu dostosować kierunek strzałki do kierunku przepływu. Jeśli przepływ w naczyniu jest dogłowowy, skieruj strzałkę w kierunku dogłowowym. Jeśli przepływ w naczyniu jest doogonowy, skieruj strzałkę w kierunku doogonowym.
  • Uwaga: Kierunkowość przepływu jest przedstawiona w odniesieniu do kierunku strzałki. Nieprawidłowe ustawienie strzałki może prowadzić do błędnej interpretacji kierunku przepływu. Należy dokładnie sprawdzić, czy strzałka wskazuje oczekiwany kierunek przepływu krwi.
  • Uwaga: Przepływ zgodnie z kierunkiem strzałki zostanie wyświetlony powyżej linii bazowej. Przepływ w kierunku przeciwnym do kierunku strzałki zostanie wyświetlony poniżej linii bazowej.
 5. Należy wybrać przycisk Start Spectrum (Rozpocznij zapis widma), aby rozpocząć śledzenie spektralne.
 6. Jeśli ślad nie jest widoczny, należy dostosować objętość próbki. Aby wyregulować lokalizację objętości próbki:
  • Przytrzymaj i przeciągnij strzałkę, co automatycznie zatrzyma widmo i ponownie włącz obraz odniesienia w trybie B.
  • Naciśnij przycisk Update B-mode (Aktualizuj tryb B), aby ręcznie zatrzymać widmo i ponownie uruchomić tryb B.
 7. Aby regulować prędkość przemiatania widma, wybierz przycisk Slow Scroll/Fast Scroll („Powolne przemiatanie/szybkie przemiatanie”).
 8. Aby regulować skalę prędkości, wybierz przycisk Low Flow/High Flow (niski przepływ/wysoki przepływ) lub przeciągnij linię bazową.
 9. Aby dodać adnotacje, zamroź obraz i wybierz przycisk adnotacji.
 10. Aby dodać pomiary, zamroź obraz i zaznacz pomiary liniowe.
  • Uwaga: Adnotacje i pomiary można dodawać tylko do obszaru, w którym występuje ślad spektralny.
 11. Pomiary prędkości podane są w cm/s jako szczytowa prędkość skurczowa (PSV), wartość bezwzględna odległości pionowej od linii bazowej pierwszego punktu wskaźnika pomiaru oraz prędkość końcowo-rozkurczowa (EDV), wartość bezwzględna odległości pionowej od linii bazowej drugiego punktu wskaźnika pomiaru.
 12. Różnica czasu pomiędzy lewym a prawym końcem wskaźnika pomiaru jest przedstawiona jako czas (t) w sekundach.
 13. Aby zapisać obraz Dopplera pulsacyjnego, należy go zamrozić, a następnie nacisnąć przycisk przechwytywania obrazu.

Korzystanie z Dopplera spektralnego fali pulsacyjnej w ustawieniach wstępnych badania kardiologicznego:

W przypadku ustawień wstępnych przeznaczonych do badania serca tryb Dopplera fali pulsacyjnej charakteryzuje się następującymi funkcjami dostosowanymi do zastosowań kardiologicznych:

 • Brak korekcji kąta.
 • Brak funkcji odwrócenia.
 • Podobnie jak w przypadku funkcji dźwięków bicia serca płodu, aby przesunąć objętość próbki, użytkownik może przytrzymać niebieską kropkę. Uwaga: Przytrzymanie próbki w ogólnej okolicy niebieskiej kropki również powoduje przesunięcie bramki.
 • Ponieważ pomiary w obrębie spektrum mogą być użyte dla dowolnego z pików, prędkości są ogólne: v1 i v2.
 • Zgodnie z konwencją stosowaną w badaniu serca z użyciem Dopplera fali pulsacyjnej, pokazana jest tylko wartość bezwzględna mierzonych prędkości.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 23 z 33
Dziękujemy za Twoją opinię

Przykro nam, że nie udało się nam odpowiedzieć na Twoje pytanie. Oferujemy pomoc. Skontaktuj się z nami